Peking University HSBC Business School (PHBS)

所在地

深Shenzhen

Peking University HSBC Business School

Address
Peking University HSBC Business School
Nanshan Qu, Shenzhen Shi, Guangdong Sheng
China

518055 深Shenzhen, 広東, 中国